Algemene voorwaarden meditatiestation

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen die meditatiestation verzorgt.

Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding

 • Aanmelding voor een training vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Na ontvangst van het formulier zal de trainer contact met u opnemen voor een intakegesprek. Pas na toezegging na een kennismakinggesprek komt het tot een definitieve overeenkomst tot deelname. Je gaat daarmee akkoord met deze voorwaarden. Uw inschrijving is definitief wanneer u een e-mail ter bevestiging van meditatiestation ontvangen heeft dat u bent ingeschreven voor de betreffende training.

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training kunt u voldoen wanneer u een factuur van mij hebt ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na de inschrijving per e-mail aan u toe gezonden.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn onder vermelding van het factuurnummer en naam. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behoud ik het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
 • Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij mij bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), verneem ik dit graag zo snel mogelijk van u.

Annulering

In geval u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:
 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen twee en vier weken vóór aanvang van de training wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per mail (noor@meditatiestation.com)
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt meditatiestation zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Vertrouwelijkheid

 • Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan meditatiestation worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door meditatiestation behandeld. meditatiestation zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.
 • Tijdens de training creëren wij samen een veilige omgeving waarbij wij de lesruimte en elkaar met respect -en al het besprokene vertrouwelijk- behandelen.
  De trainer van meditatiestation heeft het recht om deelnemers die hier niet naar handelen de toegang tot de training te ontzeggen.

Aanwezigheid

 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.

Auteursrecht en eigendom

 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van meditatiestation mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachten

Aansprakelijkheid

 • meditatiestation kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.